doprava - SCRAPMET

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prepravný poriadok
nákladnej a cestnej dopravy
SCRAPMET SLOVAKIA, s.r.o.
vo formáte PDF si môžete
stiahnuť TU ...

Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy
SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o.,  (ďalej len dopravca)Úvod


Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy je spracovaný na základe vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 363/1996 Z.z.
Tento prepravný poriadok podrobne upravuje tieto právne predpisy:
Zákon č. 168/1996 Z.z. o o cestnej doprave
Zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník
Zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník
Vyhláška č. 11/1995 Z.z.
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej preprave
Prepravný poriadok platí pre prepravu celovozových zásielok. Za vozovú zásielku sa považuje náklad prepravovaný jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla ak váži viac ako 2.500 kg alebo bez ohľadu na jeho váhu:
ak je tým využité užitočné zaťaženie alebo ložná plocha vozidla
ak sa vykonáva jeho preprava zvláštnou jazdou vozidla podľa dohody s prepravcom alebo preto, že povaha nákladu, príp. vykonanie prepravy v požadovanom termíne toto vyžaduje,
ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na dvoch alebo viacerých miestach.
Prepravný poriadok platí pre vykonávanie tuzemskej nákladnej cestnej dopravy a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy. Tuzemská nákladná cestná doprava je taká doprava, pri ktorej je miesto nakládky i vykládky v SR. Medzinárodná cestná nákladná doprava je taká, pre ktorú platí, že:
miesto nakládky je v SR a miesto vykládky je v zahraničí,
miesto nakládky je v zahraničí a miesto vykládky je v SR,
miesto nakládky je v zahraničí, miesto vykládky je v zahraničí.


Objednávanie prepravy


Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu objednať.
Objednávku prepravy je možné uskutočniť písomne, ústne, telegraficky, telefonicky, diaľnopisne, faxom, e-mailom. Ústnu telefonickú alebo telegrafickú objednávku je potrebné zo strany odosielateľa na vyzvanie dopravcu písomne potvrdiť. Ak nebola objednávka potvrdená písomne, platia záznamy dopravcu, pokiaľ prepravca nepreukáže opak.
Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné k vykonaniu a vyúčtovaniu prepravy, hlavne:
názov a presnú adresu miesta nakládky a dátum a čas,
presná adresa miesta vykládky, dátum a čas vykládky,
popis zásielky, t.j. obvyklé pomenovanie jeho obsahu a obalu,
počet kusov zásielky, celkovú váhu zásielky,
zvláštne pokyny ku preprave zásielky.
Vznik a obsah zmluvy o preprave vecí


Zmluva o preprave vecí vzniká medzi odosielateľom a dopravcom:
prijatím objednávky,
začatím prepravy,
v medzinárodnej doprave prevzatím nákladného listu (CMR).


Prepravná listina


Prepravná listina ako prepravný doklad o zásielke sprevádza zásielku až do jej odovzdania na mieste vykládky, prípadne likvidácie. Odosielateľ je povinný riadne vyplnenú prepravnú listinu odovzdať dopravcovi. Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi zároveň so zásielkou.
Prepravná listina musí obsahovať minimálne tieto údaje:
názov a adresa odosielateľa a príjemcu,
obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu,
počet kusov,
celkovú váhu zásielky,
u nebezpečného tovaru jeho označenie v zmysle ADR,
miesto nakládky a miesto vykládky,
pokyny potrebné pre colné a iné úradné jednanie,
dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom.
Prepravnou listinou v cestnej nákladnej doprave je:
prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,
dodací list, ak vyhovuje podrobnejším prepravným podmienkam,
medzinárodný nákladný list.
Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach je odosielateľ povinný vyhotoviť pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu.
Prepravná listina sa vyhotovuje minimálne v troch origináloch podpísaných odosielateľom a dopravcom.


Zodpovednosť za zápisy v prepravnej listine


Dopravcovia a prepravcovia zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisov, ktoré sú povinní do prepravnej listiny zapísať.
Odosielateľ zodpovedá za všetky náklady a škody, ktoré vzniknú dopravcovi v dôsledku nepresností alebo neúplnosti údajov uvedených v prepravnej listine.


Veci vylúčené z prepravy a veci, ktorých preprava je povolená za zvláštnych podmienok

Z prepravy sú vylúčené:
veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecnými právnymi predpismi,
nebezpečné veci prevážané na vozidle nespĺňajúcom predpisy ADR,
predmety, ktoré sa svojimi rozmermi, váhou, úpravou alebo so zreteľom k únosnosti, rozmerom a stavu pozemných komunikácií, ktoré majú byť pri preprave použité nehodia k preprave cestnými vozidlami.
Preprava nebezpečných vecí sa vykonáva len v zmysle predpisu ADR, pričom prepravca zodpovedá za vhodnosť použitých pomôcok, za správne pomenovanie látok a predmetov, za kvalitu jeho vnútorného a vonkajšieho balenia, za dodržanie najväčšej dovolenej váhy alebo množstva, za správnosť nápisov, značiek, nálepiek na jednotlivých kusoch zásielky, za správnosť predpísaných osvedčení a za pripojenie potrebných sprievodných listín.
Dopravca zodpovedá za pristavenie vozidla vybaveného potrebnými pomôckami pre prepravu nebezpečných vecí.


Obal a označenie zásielky


Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy chránená obalom pred stratou alebo poškodením je odosielateľ povinný predať k preprave v riadnom obale zodpovedajúcom podmienkam cestnej prepravy.
Odosielateľ je povinný zabaliť riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám, na iných zásielkach, na dopravnom prostriedku, príp. na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca neoveruje, či zásielka pre svoju povahu vyžaduje obal, príp. či použitý obal je riadny. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli vadným alebo nedostatočným obalom počas prepravy.
Odosielateľ je povinný zaistiť, aby obaly zásielky (jednotlivých kusov zásielky) svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie novej techniky v preprave.
Odosielateľ je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento poriadok alebo je to potrebné pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre odstránenie nebezpečenstva jej zámeny. Pre označovanie zásielok obsahujúcich nebezpečné veci platia zvláštne predpisy.
Ak povaha zásielky vyžaduje, aby sa s ňou počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby bola uložená v určitej polohe, je odosielateľ povinný označiť každý kus manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa slovenskej štátnej normy.
Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť tiež názvom a adresou príjemcu.
Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje predchádzajúcim podmienkam, prepravu odmietne; ak odosielateľ odovzdávajúci zásielku na prepravu potvrdí zistenú závadu v prepravnej listine, môže dopravca zásielku prevziať.
Ak neobsahuje prepravná listina výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamžiku prevzatia dopravcom v očividne dobrom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v prepravnom liste.


Preskúmanie zásielky


Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať či zásielka zodpovedá zápisom prepravcu v prepravnej listine. Preskúmanie zásielky na mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti osôb odovzdávajúcich alebo preberajúcich zásielku.
Ak sa zistí pri preskúmaní zásielky taká závada, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo na spoluprepravovanej zásielke je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave. Ak sa zásielka skladá z väčšieho počtu drobných kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet len ak to bolo s odosielateľom dohodnuté v objednávke. Výsledok preskúmania zásielky je dopravca povinný zaznamenať v prepravnej listine alebo vyhotoví zápis, pričom uvedie všetky výhrady a ich odôvodnenie.


Váha zásielky


Váhou zásielky sa rozumie váha zásielky aj s obsahom (včítane paliet, prepravných skríň, kontajnerov a pod.) a s nakladacími a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými zároveň so zásielkou.
Váhu zásielky je povinný zistiť a do prepravnej listiny zapísať odosielateľ najneskôr pri podaní zásielky k preprave. Dopravca je povinný umožniť zistenie váhy zásielky jej vážením.
Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúšať váhu zásielky, hlavne v prípade pochybností o správnosti údajov odosielateľa.
Spôsob preskúšaní váhy a výsledok preskúšania zaznamená dopravca vo všetkých dieloch prepravnej listiny, ktoré sú pri preskúšavaní váhy k dispozícii.
Odosielateľ a príjemca hradí náhrady za výkony spojené so zisťovaním váhy zásielky.


Nakladanie a vykladanie zásielky


Nakladanie zásielky je povinný zabezpečiť odosielateľ spolu s dopravcom podľa pokynov dopravcu.
Dopravca je zodpovedný za to, že zásielka je uložená na vozidle tak, aby neohrozila bezpečnosť a plynulosť cestnej prevádzky.
Ak nedbá odosielateľ pokynov dopravcu a dôjde preto k závade v naložení, hlavne k preťaženiu vozidla, je dopravca oprávnený žiadať zloženie nákladu alebo jeho časti alebo jeho úpravu na vozidle.


Dopravná cesta


Dopravca je povinný, ak nebola s odosielateľom dopravná cesta dohodnutá, vykonať prepravu po najkratšej ceste, ktorej použitie je hospodárne vzhľadom k povahe nákladu a druhu použitého vozidla.
Ak nepoužil dopravca dopravnú cestu vyhovujúcu odstavcu 1, pričom tak mohol učiniť bez ohrozenia bezpečnosti prevádzkových zamestnancov vozidla alebo prepravovanej zásielky, môže požadovať prepravné len za vzdialenosť zodpovedajúcu dopravnej ceste podľa odstavca 1.


Zdržanie vozidla


Za zdržanie vozidla, ktoré bolo dopredu dojednané alebo ktoré vzniklo počas plnenia prepravnej zmluvy z príčin na strane prepravcu, je tento povinný poskytnúť dopravcovi náhradu.
O dĺžke a príčine zdržania, ktoré nebolo dopredu dohodnuté, alebo ktoré bolo oproti dohode prekročené, spíše dopravca na mieste zdržania zápis. V zápise musí byť uvedená príčina zdržania.

Colné konanie


Odosielateľ je povinný pripojiť k medzinárodnému nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady potrebné k colnému a ďalším úradným jednaniam vykonávaným pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada.
Dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za všetky škody, ktoré vzniknú z dôvodu chýbajúcich dokladov a potrebných informácií alebo ak doklady a informácie sú neúplné a nesprávne, pokiaľ však nejde o nedostatok zavinený dopravcom.
Dopravca zodpovedá ako komisionár za následky straty alebo nesprávneho použitia dokladov v nákladnom liste uvedených a k nemu pripojených alebo dopravcovi odovzdaných. Povinný je nahradiť nanajvýš čiastku, ktorú by hradil pri strate zásielky.


Dodacie lehoty


Dopravca je povinný dopravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu.
Dodacia lehota začína uplynutím 24. hodiny dňa, v ktorom bola zásielka prijatá k preprave alebo mala byť podľa dojednaných podmienok prijatá k preprave.
Dodacia lehota neplynie po dobu zdržania prepravy:
pre prekážky pri plnení prepravnej zmluvy, ktoré neboli vyvolané z príčin na strane dopravcu,
vyvolaného z príčin na strane prepravcu,
pre colné alebo iné konanie podľa zvláštnych predpisov.


Vydanie zásielky


Zásielku vydá dopravca príjemcovi určenému odosielateľom.
Dokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak a uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.
Dopravca vydá zásielku zároveň s kópiou prepravnej listiny; prevzatie zásielky potvrdzuje príjemca na prepravnej listine svojím podpisom. Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo jej častí iba vtedy, ak sa poškodením stav zásielky zmení natoľko, že ju nie je možné využiť na pôvodný účel.
Príjemca nadobúda práva z prepravnej zmluvy, najmä nároky týkajúce sa škody na zásielke v okamihu, keď požiada o vydanie zásielky a to po jej dôjdení do miesta určenia alebo po uplynutí doby, kedy tam mama dôjsť. Náhradu iných škôd vzniknutých porušením povinností dopravcom má právo požadovať iba odosielateľ.


Prepravné


Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata, alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.
Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje za rozhodnú inú dobu.
Ak dopravca nemôže dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného vzhľadom k preprave už uskutočnenej.


Zodpovednosť dopravcu


Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamžiku prevzatia zásielky k preprave až do okamžiku jej vydania, ako aj za prekročenie dodacích lehôt.
Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:
odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky
vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku,
vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná; ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.
Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi.
Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka.


Reklamácie


Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou musia byť uplatnené u dopravcu, inakšie zanikajú.
Objednávatelia prepravy a prepravcovia musia podať reklamáciu len písomne.
Dopravca je povinný vybaviť reklamáciu a písomne upovedomiť reklamujúceho o uznaní alebo zamietnutí jeho požiadaviek a to do 3 mesiacov počínajúc dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola reklamácia podaná na poštu alebo osobne predložená. Ak dopravca zamietne úplne alebo z časti právo uplatňovanej reklamácie, je povinný toto stanovisko zdôvodniť.
Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak zásielka nebola vydaná do 6 mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zaniká.
V zmysle Obchodného zákonníka práva, ktoré vznikli zo škody na dopravovaných veciach a z neskorého doručenia zásielky voči dopravcovi sa premlčujú uplynutím 1 roka.


Riešenie sporov

Spory sa riešia v mieste bydliska dopravcu, spory v medzinárodnej doprave v krajine dopravcu.


Záverečné ustanovenia


Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 02.01.2012 a sú účinné pre všetky právne vzťahy vzniknuté po tomto termíne.
Prepravné podmienky sú vypracované v súlade s platnými slovenskými a medzinárodnými predpismi a sú k dispozícii u dopravcu.V Banskej Bystrici, 02.01.2012


Scrapmet Slovakia s.r.o.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky