spať

Ochrana osobných údajov GDPR

Základné princípy, ktoré sú predmetom riešenia GDPR:

  1. Zásada zákonnosti §6 – preveriť, či pri spracúvaní nedochádza k porušeniu základných práv dotknutej osoby,
  2. Zásada obmedzenia účelu §7 – overiť, či sa osobné údaje zbierajú na výslovne uvedený a oprávnený účel
  3. Zásada minimalizácie osobných údajov §8 - preveriť, či spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah.
  4. Zásada správnosti §9 – spracúvané údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované
  5. Zásada minimalizácie uchovávania §10 – mať určenú dobu pre uchovávanie osobných údajov so zohľadnením účelu ich spracúvania
  6. Zásada integrity a dôvernosti §11 – posúdiť, či je zaručená primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov
  7. Zásada zodpovednosti §12 – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.scrapmet.sk

II.

Účel spracúvania osobných údajov

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

V.

Zverejnenie údajov

VI.

Podmienky spracúvania

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby